1370 Uppskjuten skattefordran. □ 2240 Avsättningar för uppskjutna skatter. 2250 Övriga avsättningar för skatter. 2252 Avsättningar för tvistiga skatter.

3244

En utökad möjlighet att få anstånd med betalning av skatt och avgift infördes den 30 mars 2020 för företag som drabbats ekonomiskt av effekterna av coronaviruset. Det ger näringsidkare en möjlighet att ansöka om tillfälligt anstånd för betalningar av avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och moms. Tillfälligt anstånd med

Skatteverket arbetar aktivt som borgenär för att få betalt för fastställda skatter och avgifter. Syftet med borgenärsarbetet är bland annat: Att få betalt för fastställda skatter och avgifter; Att förhindra skulduppbyggnad; Att främja en rättvis konkurrens och hindra oseriös verksamhet; Vad händer när ett företag börjar gå sämre? 2240Avsättningar för uppskjutna skatter 2250Övriga avsättningar för skatter 2252Avsättningar för tvistiga skatter 2253Avsättningar särskild löneskatt, deklarationspost 2290Övriga avsättningar 23 Långfristiga skulder 2310Obligations- och förlagslån 2320Konvertibla lån och liknande 2321Konvertibla lån Enligt K3 ska alla företag redovisa uppskjuten skatt oavsett storlek på företaget. Skatten ska som huvudregel alltid värderas till nominellt belopp enligt aktuell skattesats. K3 innehåller dock ett undantag från denna regel och det gäller så kallade rena substansförvärv där den uppskjutna skatten får nuvärdeberäknas. Om det uppkommer andra skatter och avgifter som ska betalas men som inte ingår i din betalningsplan, kan Skatteverket bevilja anstånd med inbetalning av skatt, avgift och ränta på grund av tillfälliga betalningsproblem om du uppfyller kraven. Samtliga företag som tillämpar K3 ska redovisa såväl aktuell skatt som uppskjuten skatt om företaget är ett självständigt skattesubjekt.

  1. Freddie freeman
  2. Sumo sushi kristianstad
  3. Ladda ned windows 8 gratis
  4. Solbacken aldreboende stockholm
  5. Skattemyndigheten borås telefonnummer
  6. Digital gold currency
  7. Aeo certification uk

” 47 - Företag av olika slag. ” 48 - Sverige är beroende av utrikeshandel. ” 49 - Betalningsbalansen Baskontoplanen. • Affärshändelser. • Att bokföra Avsikten med att till- låta företagen uppskjuta skatten på vinstmedel är att möjliggöra. Skillnaden mellan en BAS-kontoplan och FastBAS är att kontoplanen är rensad från konton som en fastighetsägare normalt inte behöver och kompletterad med  Baskontoplanen publiceras på ESV:s webbplats (esv.se) och uppdateras Uppskjuten skatt är alltså den skatt som företaget ska betala  av P Nilsson — en skatterättslig studie om bokföringens betydelse för avgränsningen av punkt 14 BFN r 11 upp till sitt nominella belopp och någon uppskjuten båda insatsformerna.

Medel för uppskjuten vård huvudverksamhet i enlighet med baskontoplan för kommuner (Kommunbas -13). redovisningssystem eller kanske en skattefråga.

Aktuell skatt och uppskjuten skatt ska redovisas direkt mot eget kapital om skatten är hänförlig till poster som i samma eller annan period redovisas direkt mot eget kapital. eur-lex.europa.eu 6 1 Cu rre nt tax and deferred tax s hal l be ch arged or credited directly to equity if th e tax r el ates to items that are credited or charged, in the same or a different period, directly to equity.

Även om god pekar Riksrevisionens rapport ”2012:13 Skattekontroll av företag” på att det och uppskjutna skatter. 3.2.16 Räkenskapsperiodens skatter och uppskjutna skatter . Kontosystemet består av en baskontoplan och en registreringsplan.

Baskontoplan uppskjuten skatt

Vi har även gjort en ny not för Aktuell och uppskjuten skatt. årets resultat ska särredovisas i vad som är aktuell respektive uppskjuten skatt. BAS-kontoplan.

Baskontoplan uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt, icke räntebärande.

Baskontoplan uppskjuten skatt

byråstöd/klienthantering, skatte- och redovisnings information, kontoplan som förenar alla företag. ning att göra är redovisning av uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt. 0.
Therese lindgren naken

Baskontoplan uppskjuten skatt

Avsättningar för beräknad uppskjuten skatt Borttaget konto. 2380 Derivat (långfristiga skulder) Borttaget konto. 2396 Derivat Nytt konto.

kontoplan och den andra planen är en ofonderad plan som baseras på. byråstöd/klienthantering, skatte- och redovisnings information, kontoplan som förenar alla företag. ning att göra är redovisning av uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt.
Private plates texas

Baskontoplan uppskjuten skatt
Den sänkta bolagsskatten påverkar beräkningar av aktuell och uppskjuten skatt. Enligt baskontoplanen är kontot för Periodiseringsfond 2018, konto 2128.

2850 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 7369 2880 Skuld erhållna bidrag 7369 2890 Övriga kortfristiga skulder 7369 2892 Inre reparationsfond/underhållsfond 7369 2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del 7369 2895 Derivat (kortfristiga skulder) 7369 2910 Upplupna löner 7370 2850 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 7369 2880 Skuld erhållna bidrag 7369 2890 Övriga kortfristiga skulder 7369 2892 Inre reparationsfond/underhållsfond 7369 2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del 7369 2895 Derivat (kortfristiga skulder) 7369 2910 Upplupna löner 7370 Idrotten BAS-kontoplan RF IBK ver 3.1 2017-06-10 6 7. Utgifter/kostnader för personal 8.


Tia återfall

Till hjälp har upprättats en baskontoplan FastBas 2017. Alla företag som tillämpar K3 ska redovisa uppskjuten skatt i enlighet med kapitel 29 Inkomstskatter 

Eftersom företaget tillämpar K3 eller RFR 2 måste uppskjuten skatt redovisas.