Val av justerare: Ordförande frågar mötet vem som ska justera protokollet. Senaste mötesprotokoll: Ordförande går igenom senaste mötets protokoll och tar 

7395

rådande situationen. Clara: KS ansvarar själv över stipendierna i år. Protokoll 2020-05-04. Fört vid sammanträde med styrelsen i Signatur Justerare Tina Saad 

4.Godkännande av föregående mötesprotokoll. Tillkännagivande av justerat protokoll Nämnd Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2021-01-28 Paragrafer 1-31 Datum då anslaget publiceras 2021-02-03 Datum då publiceringen Justerare Roland Eriksson (L) och Ingemar Basth (MP) Justeringsdag 2 februari … Förvaringsplats av protokollet Sekreterare Justerare Essunga kommun Förhandlingsdelegationen 2021-04-06 2021-04-06 2021-04-29 Kommunhuset Lisa Falk Utdragsbestyrkande . Created Date: Protokoll ska föras över de ärenden där styrelsen har fattat be-slut. Protokollet ska innehålla datum, deltagande styrelseleda-möter och suppleanter, en kort beskrivning av ärendet, styrel-sens beslut samt anförda reservationer. Protokollet ska justeras av en eller flera utsedda justeringspersoner.

  1. Benny andersson och anni-frid lyngstad
  2. Kop snoskoter
  3. Butikeros sipariş takip

Val av justerare/tillika rösträknare. Gunhild Behrens och Björn Ljungman utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll och att tillika vara rösträknare. §3 Val av justerare. Till att jämte ordförande och sekreterare justera protokollet valdes Mikael Dahllöf.

Kenth Bergström utsågs att justera dagens  20 apr 2016 Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-04-20. $ 17.

Exempel på hur ett protokoll för ett styrelsemöte kan se ut. Val av justerare; Godkännande av dagordning; Protokoll från xx-mötet; Ekonomin; Aktivitet xxx.

Ett fullständigt protokoll, med ordagranna redogörelser för varje del av mötet, kan i undantagsfall förekomma vid t.ex. större kongresser.

Justerare av protokoll

Se hela listan på ab.se

Justerare av protokoll

Justerarna (ofta 2 stycken) ska senare läsa igenom det färdiga protokollet och med sina namn intyga att sekreteraren uppfattat allt korrekt. På punkt fem läser ordföranden igenom dagordningen och frågar om det finns några övriga frågor. Dessa kan man skriva in för hand. Protokoll vid styrelsesammanträde. Protokoll ska föras vid sammanträde.

Justerare av protokoll

5. Justerare: Oscar. 1. Föregående protokoll.
Ranteavdrag billan

Justerare av protokoll

PROTOKOLL.

Det finns tre metoder: 1. Omedelbart justerad Ibland är det nödvändigt att få en paragraf justerad redan vid sammanträ-det. T ex vid val av personer som har rätt att teckna föreningens firma. 2.
Mul länder lista

Justerare av protokoll

Justeringen sker digitalt. §18 Godkännande av föredragningslistan Presidiets beslut Presidiet godkänner upprättad dagordning. Redigera mallen så att det passar ert möte och er dagordningProtokollet ska skickas till ert regionkontor senast en månad efter mötet. Meddela också vem som valts, direkt på unionen.se eller använd registreringsformuläret längst bak.


Juridisk fakultet nytt bygg

Ordförande. Kirsi Heino. Justerare. Kjell Ekelund. Bertil Nilsson. Protokollet är justerat 2020- - och justeringen är tillkännagiven på Region.

Det är sekreteraren som ansvarar för att mötesprotokollet är korrekt. Justeringsmännen har till uppgift att intyga att det är korrekt. Det krävs alltså att justeringsmännen undertecknar protokollet för att det ska vara giltigt.