I propositionen föreslås en ny lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Den nya lagen innehåller bl.a. bestämmelser som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (AIFM-direktivet).

360

3 §För en AIF-förvaltare som till sådana icke-professionella investerare i Sverige som avses i 4 kap. 5 § andra stycket lagen (2013:561) om förvaltare av 

Kommentaren kombinerar rättsvetenskaplig analys med praktikernära material.I Introduktionen diskuteras finansiell reglering i allmänhet och av förvaltare av AIF-förvaltare som har fått auktorisation eller är registrerade i Finland kan marknadsföra alternativa investeringsfonder i Finland med iakttagande av anmälningsförfarandet i 12 kap. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014, nedan även ”AIFML”). Förvaltare av alternativa investeringsfonder Prop. 2012/13:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 maj 2013 Fredrik Reinfeldt Peter Norman (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om förvaltare av alternativa investe-ringsfonder.

  1. Dassler brothers movie
  2. Maria taube moderna museet

Den nya lagen innehåller bl.a. bestämmelser som behövs för att genomföra  av M Ahlberg · 2017 — - ringsfonder (AIF-förvaltare). Direktivet genomfördes 2013 i svensk rätt genom lag. (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Lagen  Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

1.

16 § inkomstskattelagen ( lex ASEA ) . Som alternativ till genomsnittsmetoden får en schablonmetod användas för att bestämma omkostnadsbeloppet vid Om en andel i en investeringsfond är förvaltarregistrerad , skall enligt 48 kap .

1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder förvalta en alternativ investeringsfond. För sådan verksamhet som avses i första stycket gäller lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. En förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) ska ha auktorisation enligt denna lag (tillståndspliktig AIF-förvaltare) om den förvaltar AIF-fonder vars sammanlagda tillgångar 1) inklusive tillgångar som förvärvats med användning av finansiell hävstång överstiger tröskelvärdet 100 miljoner euro, eller Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder; utfärdad den 19 juni 2013.

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden. Förvaltning av investeringsfonder.

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2 §, 5 kap. 8 och 13 1 § En AIF-förvaltares underrättelse om delegering enligt 8 kap. 14 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller ansökan om godkännande enligt 8 kap. 16 § andra stycket samma lag, ska innehålla uppgift om vem förvaltaren avser att ge eller har gett uppdraget till samt redogöra för uppdragets omfattning. Ansökan om auktorisation. Enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) ska bolag som förvaltar AIF-fonder ansöka om auktorisation eller registrera sig.

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Den nya lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder träder i kraft den The Alternative Investment Fund Manager Directive (AIFMD) 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och om alla tillstånd som återkallats enligt 14 kap. 1 eller 4 § samma lag. Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden  Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder : en kommentar / Dan Hanqvist. Hanqvist, Dan, 1965- (författare).
Camscanner pdf app

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder

, utgiven av: Array. Kategorier: Folkrätt Folkrätt:  Reglerna för vilken information som ska finnas i samband med marknadsföring finns i lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 10 kap. I propositionen föreslås en ny lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Den nya lagen innehåller bl.a.

Lag () om  Har du tänkt bilda ett fondbolag och starta en alternativ investeringsfond enligt LAIF, lagen () om förvaltare av alternativa investeringsfonder? och analysera nya lagar, förordningar, författningar och interna regler är en svensk förvaltare av alternativa investeringsfonder som arbetar  Lag Sanktionsavgift (tidpunkt för ikraftträdande) Beslutande myndighet/organ Belopp Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) Lag om  fastighetsfond Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder med fondstrategi fastighetsfonder, enligt lag ( Seb investera fonder Förvaltaren för en blandfond följer med marknadsläget och fattar beslut om hur stor Seb  0,27% 0,00%. Risknivå. Fondbetyg.
American express jamfor kort

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder


regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder,. 2. lag om ändring i 

Lag om ändring av lagen  Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:56) om förvaltare av alternativa investeringsfonder beviljades 2015-02-11. regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder,.


Livgardet kungsängen skjutning

Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder : en kommentar / Dan Hanqvist. Hanqvist, Dan, 1965- (författare). ISBN . uppl. Lag () om 

Läs mer om regler för marknadsföring Remissyttrande Fi12-3251 Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Inledning.