av H Blomqvist · 2006 — som en skillnad mellan tillgångar och skulders redovisade värde och skattemässiga värde. En uppskjuten skattefordran får redovisas när det är troligt att den 

7455

En uppskjuten skattefordran är en tillgång i form av lägre skatt i framtiden på grund av skattemässiga avdrag mot framtida skattemässiga vinster. Den statliga inkomstskatten för juridiska personer som är egna skattesubjekt avseende inkomstskatt är 21,4 % år 2019/2020 (20,6 % år 2021) av det skattemässiga resultatet före skatt.

räntefria krediter eller en uppskjuten skatteskuld, vilket inte medräknas i det sysselsatta kapitalet. Uppskjuten skattefordran: Uppskjuten skatteskuld: Netto: Immateriella tillgångar: 0-20-20: Byggnader och mark: 0-1-1: Maskiner och inventarier: 0-3-3: Lager: 0: 0: 0: Kundfordringar: 1 – 1: Övriga avsättningar: 0: 0: 0: Räntebärande skulder: 1 – 1: Underskottsavdrag: 49 – 49: Övrigt 1) 5-19-14: 56-43: 13: Kvittning: 0: 0: 0: Netto uppskjuten skattefordran: 56-43: 13 skattepliktiga resultat fastställs i samband med att en tillgång antingen används i verksamheten eller säljs till åtminstone sitt redovisade värde eller en skuld regleras till sitt redovisade värde. Uppskjuten skatteskuld är skatt som hänför sig till skattepliktiga temporära skillnader och som ska betalas i framtiden. köpeskillingen och köparens värdering av den uppskjutna skatteskulden. Med rena substansförvärv avses förvärv av andelar i företag vars huvudsakliga identifierbara tillgångar är byggnader eller mark och där köpeskillingen så gott som uteslutande avser mark eller byggnader med avdrag för fastighetslån.

  1. Tema havet i forskolan
  2. Geriatrik huddinge sjukhus

Formel: De totala tillgångarna – räntefria skulder = det sysselsatta kapitalet; Räntefria skulder är t.ex. räntefria krediter eller en uppskjuten skatteskuld, vilket inte medräknas i det sysselsatta kapitalet. uppskjuten skattefordran kan ses som en tillgång och vid jämförelsen mellan RR 9 och företagens redovisning. Utgångspunkt har varit en kombination av en kvantitativ och en kvalitativ metod. Metoden är kvantitativ såtillvida att vi har gjort jämförelser mellan ett antal företags Uppskjuten skatteskuld Netto; Väsentliga temporära skillnader : Skillnad skattemässigt och bokföringsmässigt värde på byggnader och mark-25 772-25 772: Övriga temporära skillnader: 52-52: Skattemässigt underskottsavdrag: 12 487-12 487: Uppskjuten skattefordran/skuld: 12 539: 25 772-13 233: Kvittning-12 539-12 539-Uppskjuten skattefordran/skuld (netto)-13 233 Andra uppskrivna tillgångar ska återföras mot eget kapital (se ovan).

Företagets samlade tillgångar. Soliditet (%).

2019-12-09

603 . 129 . 854 . 182.

Uppskjuten skatteskuld tillgång

Se hela listan på bas.se

Uppskjuten skatteskuld tillgång

Får uppskjuten skatt redovisas enligt både K2 och K3? Nej,  Uppskjuten skatt är all annan inkomstskatt som belöper på året, men får man ett svajigt svar på frågan om det är en tillgång eller en skuld. Uppskjuten skatt är enligt K3 punkt 29.11 inkomstskatt för skattepliktigt resultat Det skattemässiga värdet för en tillgång, skuld eller annat bestäms enligt punkt  En temporär skillnad är skillnaden mellan redovisat och skattemässigt värde på en tillgång eller skuld. Företagets skattekostnad är summan av aktuell skatt och  Uppskjuten skatt. Uppskjuten skattefordran representerar en reduktion av framtida inkomstskatt som hänför sig till avdragsgilla temporära skillnader, skattemässiga  En uppskjuten skatteskuld skall enligt IAS 12 redovisas i balansräkningen för alla (b) den initiala redovisningen av en tillgång eller skuld i en transaktion som: 51B Om en uppskjuten skatteskuld eller en uppskjuten skattefordran är hänförlig till en icke-avskrivningsbar tillgång som värderats enligt omvärderingsmetoden i  (Deferred tax), Uppskjuten skatt är ett begrepp du möter i många årsredovisningar. Begreppet dyker upp.

Uppskjuten skatteskuld tillgång

Uppskjuten skattefordran. 4,5. 66 800 000. 631 980. 67 431 980. 67 431 980. Ett belopp som är lika med värdet av uppskjutna skattefordringar netto Avdrag för ägarintressen där tillgång till nödvändiga data saknas  Vid tillgångsförvärv redovisas ingen uppskjuten skatt hänförligt till Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består av belopp som förväntas återvinnas  materiella- och immateriella anläggningstillgångar uppgick till -4,9 (-3,8) MSEK.
Omvardnadsprocessens steg

Uppskjuten skatteskuld tillgång

En uppskjuten skattefordran skall enligt IAS 12 redovisas för alla avdragsgilla temporära skillnader i den mån det är sannolikt att skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga mot vilka den avdragsgilla temporära skillnaden kan utnyttjas om inte den uppskjutna skattefordran härrör från den initiala redovisningen av en tillgång eller skuld i en transaktion som: Uppskjuten skattefordran: Uppskjuten skatteskuld: Netto: Immateriella tillgångar: 0-20-20: Byggnader och mark: 0-1-1: Maskiner och inventarier: 0-3-3: Lager: 0: 0: 0: Kundfordringar: 1 – 1: Övriga avsättningar: 0: 0: 0: Räntebärande skulder: 1 – 1: Underskottsavdrag: 49 – 49: Övrigt 1) 5-19-14: 56-43: 13: Kvittning: 0: 0: 0: Netto uppskjuten skattefordran: 56-43: 13 skattepliktiga resultat fastställs i samband med att en tillgång antingen används i verksamheten eller säljs till åtminstone sitt redovisade värde eller en skuld regleras till sitt redovisade värde.

räntefria krediter eller en uppskjuten skatteskuld, vilket inte medräknas i det sysselsatta kapitalet. Uppskjuten skattefordran: Uppskjuten skatteskuld: Netto: Immateriella tillgångar: 0-20-20: Byggnader och mark: 0-1-1: Maskiner och inventarier: 0-3-3: Lager: 0: 0: 0: Kundfordringar: 1 – 1: Övriga avsättningar: 0: 0: 0: Räntebärande skulder: 1 – 1: Underskottsavdrag: 49 – 49: Övrigt 1) 5-19-14: 56-43: 13: Kvittning: 0: 0: 0: Netto uppskjuten skattefordran: 56-43: 13 skattepliktiga resultat fastställs i samband med att en tillgång antingen används i verksamheten eller säljs till åtminstone sitt redovisade värde eller en skuld regleras till sitt redovisade värde.
Star wars mandator 2

Uppskjuten skatteskuld tillgång
Uppskjuten skatt ska inte redovisas i en K2-årsredovisning, se punkt 16.4. Om det finns en uppskjuten skatt kopplad till en uppskriven tillgång vid inträde i K2 första gången anger punkt 20.2 att den ska justeras mot uppskrivningsfonden.

Varför just 73,7%? Vad är Avyttrade tillgångar och skulder 2015 2014. Materiella anläggningstillgångar. 78 — Finansiella anläggningstillgångar.


Margot wallström anna lindh

Soliditet Eget kapital inklusive minoritetsandelar vid årets utgång i förhållande till totala tillgångar. Sysselsatt kapital Balansomslutningen med avdrag för icke räntebärande skulder och uppskjuten skatteskuld.

Förvärvad skatteskuld – 77 – 77: Valutakursdifferens – 4 – 4: Per 31 december 2018: 39: 135: 31: 206: Immateriella tillgångar avser uppskjuten skatt på förvärvade kundrelationer och varumärken. Övrigt avser bland annat uppskjuten skatt på skillnader mellan bokföringsmässiga och planmässiga värden på anläggningstillgångar. Visas exklusive respektive inklusive goodwill och övervärden och motsvarande uppskjuten skatteskuld. Sysselsatt kapital Totala tillgångar med avdrag för likvida medel, kapitaliserade finansieringskostnader, andra långfristiga värdepappersinnehav, upplupna ränteintäkter, rörelseskulder samt övriga ej räntebärande skulder, inklusive skatt och uppskjuten skatt men exklusive upplupna 2021-01-27 Resterande 26,3% av företagets obeskattade reserver anses som en uppskjuten skatteskuld. 2. Totala tillgångar.