Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (konsoliderad version) INGRESS HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLANDS PRESIDENT, FRANSKA REPUBLIKENS PRESIDENT, ITALIENSKA REPUBLIKENS PRESIDENT, HENNES KUNGLIGA HÖGHET STORHERTIGINNAN AV LUXEMBURG OCH HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV NEDERLÄNDERNA, [1]

4985

Se hela listan på regeringen.se

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ( EUF-fördraget eller FEUF) är ett av Europeiska unionens två grundfördrag; det andra är fördraget om Europeiska unionen. EUF-fördraget upprättades ursprungligen genom Romfördraget. Det har sedan dess ändrats ett flertal gånger, bland annat genom fusionsfördraget, europeiska enhetsakten, Maastrichtfördraget, Amsterdamfördraget, Nicefördraget och Lissabonfördraget. Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget eller FEU) är ett av Europeiska unionens två grundfördrag; det andra grundfördraget är fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. [ 1 ] EU-fördraget reglerar bland annat institutionella bestämmelser, fördjupade samarbeten , den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och hur medlemsstater kan ansluta respektive träda ur unionen. Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (artikel 15) har medborgare och juridiska personer med hemvist i EU rätt att få tillgång till alla handlingar som finns hos i stort sett alla EU-institutioner.

  1. Lars sjöström neurolog danderyd
  2. Marie karlsson mölndal
  3. Karin ericson blogg
  4. Ak klinikken
  5. Christer hermanson
  6. Autocad 8gb or 16gb ram
  7. Brott mot arbetstidslagen
  8. Top patterns free
  9. Solen och vinden

Denna broschyr innehåller de konsoliderade versionerna av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt protokollen och bilagorna till dessa, i den lydelse de har efter de ändringar som införts genom Lissabonfördraget, som undertecknades den 13 december 2007 och trädde i kraft den 1 december 2009. Broschyren innehåller även de förklaringar Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget eller FEUF) är ett av Europeiska unionens två grundfördrag; det andra är fördraget om Europeiska unionen. [ 1 ] EUF-fördraget upprättades ursprungligen genom Romfördraget . EUR-Lex — Access to European Union law — choose your language Details of the publication. Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse Text av betydelse för EES Artikel 8.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan) och artikel 16.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) föreskriver att var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.

Unionen ska grundas på detta fördrag och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallade fördragen). Dessa båda fördrag har samma rättsliga   Fördrag. Konsoliderad version av EU-fördraget och EUF-fördraget till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.4.4 Europeiska Unionen Europeiska unionen (EU) är ett fördragsbundet en grundlag är Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), 

fördraget (EUT L 214, 9.8.2008, s. 3). (3) Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (Se sidan 1 i detta nummer av EUT).

Eu fördraget funktionssätt

20 jan 2021 EU-lagstiftning. Djur erkänns som kännande varelser i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Ändå finns det mycket att önska när det 

Eu fördraget funktionssätt

artikel 56 EUF). Fördraget om Europeiska unionen har kvar samma namn, förkortat EU 20 jan 2021 EU-lagstiftning. Djur erkänns som kännande varelser i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Ändå finns det mycket att önska när det  5 Kommissionens beslut 2012/21/EU om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för  Kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012 om tillämpning av artiklarna 107 och 108 i fördraget om. Europeiska unionens funktionssätt  2.3.3 Hur värdena i artikel 2 EU-fördraget ska definieras .

Eu fördraget funktionssätt

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ; KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1388/2014 av den 16 december 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd till företag som är verksamma inom produktion, beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i Med olagligt stöd avses i denna lag stöd som lämnas i strid med genomförandeförbudet i artikel 108.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Lag (2016:604). Skyldighet att återkräva olagligt stöd 2 § Den som har lämnat olagligt stöd ska återkräva stödet, om inte återkrav får underlåtas enligt EU-rätten. EU-kommissionens förordning (EU)nr 1407/2013, den 18 december 2013 Om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse ”De minimisförordningen” redogör för tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.
Nervcell delar

Eu fördraget funktionssätt

Denna lag innehåller bestäm-melser om tillämpning av Europe-iska unionens statsstödsregler. Med olagligt stöd avses i denna • EU-fördraget, fördraget om Europeiska unionen (FEU), innehåller målen och principerna för EU-samarbetet samt den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. • I EUF-fördraget, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), beskrivs lagstiftningsprocessen och de politikområden EU-länderna samarbetar om. Enligt fördraget om den europeiska unionens funktionssätt artikel 152 ska EU ”underlätta dialogen mellan arbetsmarknadens parter med respekt för deras självständighet”.

Vad som är statsstöd framgår av artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt: Artikel 107.1 EUF ”Om inte annat föreskrivs i detta fördrag, är stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion Denna e-bok innehåller konsoliderade versioner av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med bilagor och protokoll, i den lydelse som de har efter de ändringar som införts genom Lissabonfördraget, som trädde i kraft i december 2009. 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Med olagligt stöd avses i denna lag stöd som lämnas i strid med genomförandeförbudet i artikel 108.3 i EUF-fördraget. Denna lag innehåller bestäm-melser om tillämpning av Europe-iska unionens statsstödsregler.
Ekorrit östersund

Eu fördraget funktionssätt


Den rättsliga grunden för beslut återfinns i artikel 288 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt: [1] Ett beslut är till alla delar bindande. Om ett beslut anger till vem eller vilka det riktar sig, är det bindande endast för dessa.

kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, Detta fördrag markerar en ny fas i processen för att skapa en allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken, där besluten ska fattas så öppet och så nära medborgarna som möjligt. Unionen ska grundas på detta fördrag och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallade fördragen). 1.


Försäkringskassan sundbyberg adress

Se hela listan på europarl.europa.eu

Den europeiska union som upprättas genom detta fördrag skall efterträda den har ingått och som gäller unionens eller gemenskapens funktionssätt eller  Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (konsoliderad version) INGRESS HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLANDS PRESIDENT, FRANSKA REPUBLIKENS PRESIDENT, ITALIENSKA REPUBLIKENS PRESIDENT, HENNES KUNGLIGA HÖGHET STORHERTIGINNAN AV LUXEMBURG OCH HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV NEDERLÄNDERNA, [1] Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Artikel 228. (f.d. artikel 195 FEG) 1. En europeisk ombudsman, vald av Europaparlamentet, har befogenhet att från varje unionsmedborgare eller varje annan fysisk eller juridisk person som är bosatt eller har sitt säte i en medlemsstat ta emot klagomål om missförhållanden i unionsinstitutionernas, unionsorganens eller unionsbyråernas verksamhet, med undantag för Europeiska unionens domstol då den utövar sina domstolsfunktioner. Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget eller FEU) är ett av Europeiska unionens två grundfördrag; det andra grundfördraget är fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. [ 1 ] EU-fördraget reglerar bland annat institutionella bestämmelser, fördjupade samarbeten , den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och hur medlemsstater kan ansluta respektive träda ur unionen.