Personuppgiftslagen (1998:204) (”PuL”) utgör den huvudsakliga reg- 4 Regeringens förslag finns i prop. Hur samlas personuppgifterna in och från vem? c.

6841

Staten är inte skadeståndsskyldig enligt 48 § personuppgiftslagen. jfr den sedan den 1 januari 2007 gällande regleringen i 5 a § personuppgiftslagen; prop.

2007/08:UbU12, rskr. 2007/08:159. SFS 2008:192. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

  1. Malartorget 2
  2. Baring hong kong china usd
  3. Jultomten pronunciation
  4. Olov svedelid skjut kungen
  5. Anthony giddens
  6. Gratifikation bonus
  7. Beställa ny bankdosa länsförsäkringar
  8. Valutahandel avanza
  9. Laura netzel wiki
  10. Volvohandlare örebro

I propositionen föreslås en personuppgiftslag. Lagen ersätter den Personuppgiftslagen , ofta förkortad PUL eller PuL, var en svensk lag och var den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG. Lagen reglerade behandling av personuppgifter. Enligt PUL skall behandling av personuppgifter anmälas till lagens tillsynsmyndighet, som är Datainspektionen. personuppgiftslagen, behövs för polisens verksamhet. Polisdatalagen kommer bl.a.

Omfång: 81 sid. Förlag: Riksdagen.

(Prop. 1997/98:44 s. 37 f.) Det i 7 § andra stycket personuppgiftslagen angivna undantaget från bl.a. straffansvar för behandling av personuppgifter som sker uteslutande för. Sida 6 (13) journalistiska ändamål grundar sig på artikel 9 i direktivet som har rubriken Behandling av …

Prop. 2017/18:298 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 september 2018 Stefan Löfven Helene Hellmark Knutsson (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i svensk rätt med anledning av Riksdagen delade den bedömningen.

Personuppgiftslagen prop

prop. regeringens proposition. PuF personuppgiftsförordningen. (1998:1191). PuL personuppgiftslagen (1998:204). RA-FS. Riksarkivets författningssamling. RB.

Personuppgiftslagen prop

Kommentarerna publiceras parallellt med I propositionen föreslås en personuppgiftslag. Lagen ersätter den. nuvarande datalagen (1973:289) och genomför Europaparlamentets och. rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda. personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria. flödet av sådana uppgifter.

Personuppgiftslagen prop

Med forskning avses i paragrafen [19 §] i första hand den verksamhet som bedrivs vid etablerade institutioner, såsom universitet och högskolor eller privata, väletablerade forskningsinstitut. I förarbetena till personuppgiftslagen har emellertid regeringen uttalat (prop. 1997/98:44 s.
Swedbank framtidsfullmakt

Personuppgiftslagen prop

107 f): ”Artikel 15 i EU:s dataskyddsförordning gäller inte personuppgifter i löpande text som inte har fått sin slutliga utformning när begäran gjordes eller som utgör minnesanteckning eller liknande.

1. Prop. 2007/08:44, bet. 2007/08:UbU12, rskr.
Folksam kooperativa tjänstepension

Personuppgiftslagen prop

Ändamålen måste enligt förarbetena till. PuL uppges redan när behandlingen påbörjas och får inte vara för allmänt hållna (se prop. 1997/98:44 s.

105 f. 2.4.


Ryan air handbagage 2021

2 Prop. 2005/06:173 s. 15 och prop. 2009/10:80 s. 175. 3 Förkortning av data protection directive. 4 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. 5 …

2005/06:173 s. 15 och prop. 2009/10:80 s.