Vid belåning av fakturan genom ett factoringavtal krediteras konto 1510 och konto 1513 Belånade kundfordringar, factoring debiteras med den kundfordran som belånas. Lånebeloppet krediteras konto 2810 Avräkning för factoring och belånade kontraktsfordringar, alternativt på underkontot 2811 Avräkning för factoring.

3377

Jag antar att du med fakturakredit menar att ert företag belånar fakturor och för det här betalar ränta. Det här innebär att du har belånade kundfordringar samt en skuld till det kreditinstitut som har säkerhet i kundfordringarna. Den räntekostnad som avses i det här exemplet ökar på din skuld hos kreditföretaget.

Övriga äganderättsförbehåll. 1 999. 2 255. Belånade kundfordringar. 54 393. Ansvarsförbindelser.

  1. Vad är 1 ha skog värd
  2. Stockholms natt musik
  3. Jobbet ackord

som skall belånas. Beloppet för ej belånade kundfordringar uppgick under perioden till MSEK 23,0. Då samtliga kundfordringar belånades föregående år påverkar detta jämförelser mellan åren. Periodens kassaflöde uppgick till MSEK -38,8 (22,9) och likvida medel uppgick per den 30 juni till MSEK 61,9 (66,6).

Årsstämma. Årsstämman kommer att  Resultat (engelska) 2:[Kopia].

Kontakta oss gärna. 08-587 642 50. info@ekonomionline.se. Kundservice. Köpinformation Vanliga frågor

Fordringar Belånade kundfordringar x. Andra ställda säkerheter x.

Belånade kundfordringar

Vid belåning av kundfordringar övertar factoringföretaget administrationen av kundfordringarna men vi har kvar risken. Detta innebär att kundfordran är kvar i vår bokföring. De belånade kundfordringarna ställts som säkerhet för en kredit och därför ska dessa redovisas i balansräkningen under rubriken Ställda panter m.m

Belånade kundfordringar

Ansvarsförbindelser. Ansvarsförbindelser för koncernföretag. 2 189. 1 500. 18 348. Övriga äganderättsförbehåll.

Belånade kundfordringar

Tenta 17 Mars 2018, frågor Tenta 23 juni 2016, frågor och svar Tenta 24 Augusti 2016, frågor och svar Tenta 13 januari 2018, frågor och svar Sammanfattning Externredovisningen Begreppslista - Begrepp Avräkning restaurang 1515. Osäkra kundfordringar 1516. Tvistiga fordringar 1518. Ej reskontraförda kundfordringar 1519.
Traducere suedez roman

Belånade kundfordringar

1515 Osäkra kundfordringar. Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar.

14 jan 2021 1512, Belånade kundfordringar (factoring).
Malaysia valuta sek

Belånade kundfordringar

Utländska kundfordringar Med utländska kundfordringar avses kundfordringar där motparten har utländsk adress, det vill säga där motparten har sitt säte i annat land än Sverige. Kundfordringar kan exempelvis vara kundväxlar, belånade fordringar, kontraktsfordringar eller förskott till leverantörer.

Koncernens nettoomsättning uppgick under första halvåret 2020 till 1 148,9 Belånade kundfordringar uppgår till cirka 13 000 000 kr. Det finns också kundfordringar å cirka 4 500 000 kr som inte belånats.


Goethe über weltliteratur

Du råder således fortfarande över dina belånade fakturor, men kunderna Fakturabelåning innebär att du lånar belopp som hänvisar till kundfordringar och  

Den räntekostnad som avses i det här exemplet ökar på din skuld hos kreditföretaget. För att möta detta utflöde används koncernens likviditetsreserv som definieras som likvida medel vilka vid årsskiftet uppgick till 93,1 MSEK (97,7). Därutöver finns kortsiktiga placeringar om 74,9 MSEK (75,1). Möjlighet finns även att belåna kundfordringar om ytterligare medel skulle behövas på kort sikt. Utnyttjad fakturakredit av belånade kundfordringar uppgår per 2020-06-30 till 154,3 Mkr (275,4 Mkr). Nästa rapporttillfälle Rapporten kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida: www.kopparbergs.se. Kontakta oss gärna.