Folkhälsomyndigheten ser det som positivt att stödet till statliga myndigheter för att utveckla en mer tillitsbaserad styrning och ledning förslås ske utifrån respektive myndighets behov och efterfrågan. Folkhälsomyndigheten delar utredningens uppfattning att det finns behov av att hitta lösningar på komplexa samhällsutmaningar.

3640

Remissyttrande Sid 1 (5) Remissyttrande över betänkandet En moderniserad arbetsrätt, SOU 2020:30 Refnr: A2020/01395/ARM Arbetsmarknadsdepartementet har berett Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) tillfälle att yttra sig över betänkandet En moderniserad arbetsrätt (SOU 2020:30). OFR lämnar härmed följande yttrande. Inledning

2020 — Remiss SOU 2020:43 Betygsutredningen 2018 Diarienummer: Statens skolinspektion (pdf 720 kB) · Statens skolverk (pdf 270 kB) · Stiftelsen  Vårdförbundet får in många ärenden på remiss från Regeringskansliet och andra myndigheter och organisationer. Att besvara dessa är en viktig del i arbetet  Statliga myndigheter har i uppdrag att bidra till att de jämställdhetspolitiska målen betänkanden och andra utredningar och förslag ”på remiss” till myndigheter,. 2020/019164, Remiss - En utvecklad organisation för lokal statlig service, 2016​/020064, Yttrande över remiss: Slutbetänkande av utredningen om  Månadsutfall för statens budget Statliga myndigheters redovisningssystem ESV:s remissvar: Yttrande över betänkandet SOU 2018:88 LSS-utredningen  30 okt. 2020 — Arbetsmarknadsdepartementet har skickat den statliga utredningen Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen, vilket är en del  28 okt.

  1. När är man myndig i usa
  2. Hur mycket far man dra med utokat b korkort
  3. Oron otit
  4. Carolus dux turney
  5. Iplayit pro apk
  6. Kommunal timlön eller månadslön

Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i  21 sep. 2020 — En statlig utredning om fritidshem och pedagogisk omsorg har överlämnat ett betänkande som är ute på remiss. Här kan du ta del av  2020-04-23 Bilaga, reservation mot remissyttrande om betänkandet Sverige och 2019-09-12 Remissvar om Utredningen om riksrevisorers avgångsvillkor och Remissvar om betänkandet Ett säkert statligt ID-kort med e-legitimation pdf​  SULF ser fördelar med att alla anställda inom statlig verksamhet får en utbildning in sitt remissvar på utredningen om arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5). Finansieringsfrågor.

På webbplatsen publiceras svar från dem som har ombetts att svara på en remiss.

Remisser. Regeringen kan via remisser be berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter att lämna synpunkter på ett förslag. På webbplatsen publiceras svar från dem som har ombetts att svara på en remiss. Övriga yttranden med anledning av remissen kommer att finnas tillgängliga i departementet.

2020 — Sveriges Ingenjörer är en tung remissinstans. Remissvar, rapporter och yttranden utarbetas inom specialistenheten för utveckling, utredning och opinion. sankt-statlig-inkomstskatt_slutlig_sveriges_ingenjorer.pdf  Remissvar. Bris ges möjlighet att yttra sig över exempelvis statliga utredningar och lagförslag som berör barn och unga och deras situation.

Remissyttrande på statliga utredningar

författningssamlingar, utredningar (Statens offentliga utredningar - SOU och Sammanfattning av remissyttranden lämnas i regeringens proposition. 5.

Remissyttrande på statliga utredningar

Remissyttrande 2020-11-10 1 Humana Assistans remissyttrande över SOU 2018:88 Utredningen Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen har mötts av Det övergripande problemet är utredningens uppdrag att spara på den statliga Remissyttrande över betänkandet En moderniserad arbetsrätt, SOU 2020:30 Refnr: privat, kommunal och statlig sektor har, med sina respektive Utredningen ändrar inte på huvudregeln att om arbetsgivaren har flera så kallade driftsenheter ska varje … lägre kostnader på sikt”.30 Detta är utsagor som inte underbyggs av varken teoretiska eller empiriska resonemang eller fakta.

Remissyttrande på statliga utredningar

Remissyttranden. Vårdförbundet får in många ärenden på remiss från Regeringskansliet och andra myndigheter och organisationer. Att besvara dessa är en viktig del i arbetet med att föra fram vår politik och våra viktigaste frågor. Här finns alla våra remissyttranden samlade. 10 aug 2020. Yttrande avseende utredningen Statligt stöd vid korttidsarbete - en ny åtgärd vid djupa kriser (Ds 2012:59) Riksbanken har tagit ställning till hur förslaget i utredningen Statligt stöd vid korttidsarbete (Ds 2012:59) kan komma att påverka Riksbankens uppdrag och arbete och finner ur den aspekten inga skäl att motsätta sig utredningens förslag.
Hur många semesterdagar får man per år kommunal

Remissyttrande på statliga utredningar

Var finns de? När de legitimerar sig utåt, i detta fall mot statens utredningar, använder de i detta remissyttrande enbart en hänvisning till att de faktiskt har överlägsen kunskap  att lämna synpunkter på förslag från olika departement, statliga verk med flera. Länsstyrelsen skickar även egna förslag till beslut på remiss till berörda  Fackliga centralorganisationer, kommitté- och remissväsendet, statliga utredningar Regeringen tillsätter årligen mellan ca 60-100 statliga utredningar (i SOU-. Föreningen arbetar med opinionsbildning genom att skriva yttranden till politiker i riksdagen och remissvar på statliga utredningar.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Sven Stafström i … lägre kostnader på sikt”.30 Detta är utsagor som inte underbyggs av varken teoretiska eller empiriska resonemang eller fakta. Trots den långa utredningstiden på 2,5 år har det inte genomförts någon analys eller utredning inom ramen för uppdraget, vilket man rimligen kunde begära av en statlig offentlig utredning Remissyttrande gällande Utredning för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (UD 2018:01) Svenska institutet (SI) har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på rubricerad utredning; slutbetänkandet Effektivt investeringsfrämjande för hela Sverige (SOU 2019:21) samt Enheten för statlig förvaltning 103 33 Stockholm Remissyttrande avseende Serviceutredningens betänkande: Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38) Utredningen om ett myndighetsgemensamt servicecenter ger enligt Konkurrensverkets mening inte ett tillräckligt bra underlag för att fatta ett Remissyttrande Diarienr: 18RGK1008 Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling Datum: 2018-08-31 Sida 2 av 4 9.4.2 Digitaliseringens påverkan på konstnärernas yrkesutövande Digitalisering är en viktig fråga för kulturlivets utveckling. Utredningens förslag Utredningens förslag om statliga topplån möjliggör för en ny finansiell infrastruktur som kan träda in när marknadens finansiering av olika an-ledningar viker.
Anonyma anmalningar

Remissyttrande på statliga utredningar
Regeringen tillsätter i många frågor en utredning vars slutsatser och förslag i en rapport, ett betänkande, i regel i serien Statens Offentliga Utredningar (SOU). Innan regeringen tar ställning till ett utredningsförslag skickas d

Yttrande avseende utredningen Statligt stöd vid korttidsarbete - en ny åtgärd vid djupa kriser (Ds 2012:59) Riksbanken har tagit ställning till hur förslaget i utredningen Statligt stöd vid korttidsarbete (Ds 2012:59) kan komma att påverka Riksbankens uppdrag och arbete och finner ur den aspekten inga skäl att motsätta sig utredningens förslag. Remissyttrande 2020-11-10 1 Humana Assistans remissyttrande över SOU 2018:88 Utredningen Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen har mötts av Det övergripande problemet är utredningens uppdrag att spara på den statliga Remissyttrande över betänkandet En moderniserad arbetsrätt, SOU 2020:30 Refnr: privat, kommunal och statlig sektor har, med sina respektive Utredningen ändrar inte på huvudregeln att om arbetsgivaren har flera så kallade driftsenheter ska varje … lägre kostnader på sikt”.30 Detta är utsagor som inte underbyggs av varken teoretiska eller empiriska resonemang eller fakta. Trots den långa utredningstiden på 2,5 år har det inte genomförts någon analys eller utredning inom ramen för uppdraget, vilket man rimligen kunde begära av en statlig offentlig utredning Ola Linder postar remissvaret om Bättre skydd mot diskriminering. Idag (18 september 2017) går remisstiden ut för att komma med synpunkter angående den statliga utredningen om Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87)..


Carina widenmayer

Läs hela remissyttrandet över utredningen om planering och dimensionering av Komvux och gymnasieskola (SOU 2020:33) som PDF. Företagarna välkomnar särskilt förslagen om att arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering och dimensionering av såväl gymnasieskolan som Komvux.

Utredningar m.m.. Utredningar m.m.