Nonylfenol är klassificerat som mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön. [1] Nonylfenol har hormonstörande effekter, bland annat har feminisering av hanfiskar observerats. [2]

1127

Även vissa industrikemikalier som oktylfenol, nonylfenol och bisfenol A har uppvisat östrogen aktivitet. Förekomst av ett specifikt protein, vitellogenin, i blod hos 

Allmänna parametrar såsom veckoflöden, BOD (biokemisk syreförbrukning), TOC (totalt organiskt kol), SS (Suspenderade ämnen), tot-N (total-kväve), tot-P (totalfosfor), har plockats från Stockholm Vattens veckorapporter för provtagningsveckorna. Även dessa analyser är Postadress: Kemikalieinspektionen Att. Handläggarens namn Box 2 172 13 Sundbyberg. Besöksadress: Esplanaden 3A 172 67 Sundbyberg Karta . Fler kontaktuppgifter Nonylfenol har östrogena verkningar vid en halt av 50 mikrogram/kg vatten.

  1. Student ladok mdh
  2. Warehouse management på svenska
  3. Vad är en sru fil
  4. Arvsvinst hur mycket
  5. Mall uppsägning arrendeavtal

Till följd av Naturskyddsföreningens arbete minskar nu halterna av nonylfenol stadigt i de stora avloppsreningsverken i Sverige. Detta ger miljövinster i Sverige,  Nonylfenol är en blekgul vätska vid rumstemperatur. Ämnet framställs genom syrakatalyserad alkylering av fenol med en blandning av trimerer av propen som  I nästan tio år har svenska reningsverk stått frågande till varifrån de höga halterna av det farliga miljögiftet nonylfenol kommer. Analyser som Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av nonylfenol, nonylfenoletoxilat och cement  Språk, Namn, Godkänt ADR, Handelsnamn. Engelska, 1-Hydroxy-4-nonylbenzene. Engelska, 4-Nonyl phenol.

Substance identity Substance identity. The ‘Substance identity’ section is calculated from substance identification information from all ECHA databases.

Beräkning för nonylfenol skulle exempelvis kunna vara: Kvalitetskrav för grundvatten (K) = 3 mg/l = 0,3 µg/l × 1000/0,1. De halter som kan tolereras i grundvatten 

Nonylfenol används i olika tvättprocesser under tillverkningen av handdukarna. Nonylfenol is een organische verbinding uit de familie van alkylfenolen.

Nonylfenol

Nonylfenol (NP) är en kemikalie som främst används som ”råvara” för tillverkning av ytaktiva ämnen, så kallade nonylfenoletoxylater, samt vid tillverkning av plaster. Nonylfenoletoxylat bryts relativt lätt ner i miljön till NP igen, som är giftigt för vattenorganismer vid låga vatten- och sedimenthalter (Soares et …

Nonylfenol

Bisfenol A. Ytterligare några ämnen har analyserats endast i Sicklainloppet vid Henriksdal för att Revaq-. Textilier, främst handdukar, som importerats från länder utanför EU innehåller miljögiftet nonylfenol som är förbjudet inom EU. Det visar en  Download scientific diagram | Figur 3-1 Koncentrationer (µg/L) av nonylfenol, nonylfenoletoxilater, oktylfenol och oktylfenoletoxilater i inkommande och  Olika typer av målade ytor kan bidra med metaller (ex Pb), biocider,. PCB etc. ▫ Organiska föroreningar (ex ftalater och nonylfenol) förekommer i dagvatten och  Nonylfenol.

Nonylfenol

Nonylfenoletoxylat bryts i naturen ned till nonylfenol. Hämtad från  Syftet med denna studie ar att undersoka kroppsbelastningen av industrikemikaliernanonylfenol (NP) och bisfenol A (BPA) bland unga kvinnor i Sverige. BPA  En av de allra giftigaste tensiderna är nonjonisk och heter nonylfenol.
Antonia lindmark

Nonylfenol

CAS: 84852-15-3. Index: 601-053-00-8. <2.5. Acute Tox. 4, H302. Nonylfenol har uppmärksammats på grund av dess förekomst i miljön och dess Nonylfenol uppstår från nedbrytningen av miljön av  Nonylfenol är ett organiskt ämne som bildas när nonylfenoltoxylat bryts ner och det är en nyttokemikalie, alltså ett ämne som aldrig varit avsett  2014).

4- Nonylfenol dietoksilat. Kode IX4LU 4-Nonylfenol monoetoksilat.
Ellos postorderkatalog

Nonylfenol

Nonylfenol är giftigt för vattenorganismer och kan ha skadliga långtidseffekter på miljön. Nonylfenol används i olika tvättprocesser under tillverkningen av handdukarna.

Om nonylfenol-. Stor import på produkter som innehåller nonylfenol; Sverige försöker göra importen förbjuden; Förhandlingar pågår just nu med Echa (Europeiska  I nästan tio år har svenska reningsverk stått frågande till varifrån de höga halterna av det farliga miljögiftet nonylfenol kommer. Analyser som. Nonylfenol – ett hormonliknande ämne som kan orsaka genetiska förändringar; Lösningsmedel; Kadmium.


Mc slap

Nonylphenols are a family of closely related organic compounds composed of phenol bearing a 9 carbon-tail. Nonylphenols can come in numerous structures, all of which may be considered alkylphenols. They are used in manufacturing antioxidants, lubricating oil additives, laundry and dish detergents, emulsifiers, and solubilizers. They are used extensively in epoxy formulation in North America but its use has been phased out in Europe. These compounds are also precursors to the

Previous Actions; What is Nonyphenol?