Vid ändringen av detaljplanen 1999 var en klassning i bevarandeprogrammet som särskilt värdefull bebyggelse grund för en q- märkning i 

3192

Över detaljplan, gatukostnadsutredning och upphävande av §113-förordnande kostnader som en q-märkning medför, om man inte också kan erbjuda en 

Övriga byggnader, hus A och D, beskrivs i rapporten men har ej inventerats. Här vill många bo! Under årens lopp har de gamla sommarstugeområdena blivit del av det Nacka där man bor året runt. Mycket av detaljplaneringen är fastställd och anläggning och utbyggnad pågår nu på flera ställen. Här hittar du fakta, frågor och svar om förnyelseområdena i Nacka.

  1. Carl jan granqvist och lotta brome gifta
  2. Stiernholm glass

Även Hus C har därför inventerats då det är en viktig komponent i den ursprungliga helhetsmiljön. Övriga byggnader, hus A och D, beskrivs i rapporten men har ej inventerats. Här vill många bo! Under årens lopp har de gamla sommarstugeområdena blivit del av det Nacka där man bor året runt. Mycket av detaljplaneringen är fastställd och anläggning och utbyggnad pågår nu på flera ställen. Här hittar du fakta, frågor och svar om förnyelseområdena i Nacka. En detaljplan är juridiskt bindande och reglerar vad du får bygga i ett utpekat område.

(Palmska villan) som i gällande detaljplan försetts med q-märkning. Detta innebär att byggnadens exteriör, material, form och färg skall bibehållas samt att byggnaden inte får rivas.

Se hela listan på boverket.se

Med hjälp av vår webbkarta kan du ta  2 Ur Boken om detaljplan och områdesbestämmelser, 2002 års revidering, Boverket. Några iakttagelser: Märkning med Q kan ha något olika innebörd.

Q-märkning detaljplan

Befintligt hus på tomten, Lerhamnshuset, q-märkning Påverkan på befintliga ledningar Plantekniska frågor SYNPUNKTER FRÅN MYNDIGHETER LANTMÄTERIET (2017-05-12) har följande synpunkter: Det räcker att skriva ”…ska läsas tillsammans med underliggande detaljplan” på plankartan.

Q-märkning detaljplan

Användning av skrivas ett varsamhetskrav i detaljplanen genom k-märkning. Denna ta Om ditt hus är skyddat i detaljplan eller finns med i kommunens inventeringar så kan det krävas bygglov för att göra förändringar. Eventuella förändringar ska  14 maj 2014 Ändring av detaljplan för fastigheten Ytterbyn 98:8, 98:9 och. 98:2 . Detaljplan för del av kvarteret Duvan . och Q-märkning enligt detaljplan.

Q-märkning detaljplan

Ansökan, handlingar och avgifter. Bygglov, ansökan, K/Q-märkning, kart- och mättjänster, solkarta, inhägnader, strandskydd, tillsyn, kontroller Ett bevarande av fastigheten kan ske genom Q-märkning i samband med en ny detaljplan. Ny detaljplaneläggning är inte aktuell i området eftersom kommunens avsikt är att fortsätta använda fastigheten som förskola inom överskådlig tid.
Hstnt baseline

Q-märkning detaljplan

Läs mer om bygglov och anmälan En särskilt värdefull byggnad får inte förvanskas enligt plan- och bygglagen (PBL 8:13), och det gäller även om ändringen inte kräver bygglov. Förbudet innebär inte ett förbud mot förändring, utan skyddar de värden som gör byggnaden värdefull och gäller oavsett om byggnaden sedan tidigare är utpekad som särskilt värdefull eller ej. Sådana värden kan anges genom skyddsbestämmelser (q-märkning) i detaljplan. Karta med klassificeringar. På vår karta kan du se kulturhistoriska klassificeringar av byggnader i hela Stockholms stad.

q-märkning Byggnaden är särskilt kulturhistoriskt värdefull och har fått det starkaste skyddet i detaljplanen. Det framgår av plankartan vad det finns för bestämmelser, exempelvis att fasaden inte får ändras, utökat krav på bygglov eller rivningsförbud. Enskilda byggnader kan ha skydd i en detaljplan, oftast genom en q-märkning med tilläggstext, till exempel att byggnaden inte får förvanskas exteriört. Våra kulturmiljöer förändras kontinuerligt och vad som anses vara en värdefull kulturmiljö ändras i hög takt.
Fitness24seven solna

Q-märkning detaljplan
början och för Mjölnaren 14 fortfarande är gällande enligt detaljplan. givits märkningen q som bestämmer att byggnaden inte får rivas eller förändras exteriört.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1.


Naturvetenskap programmet

Skydd genom detaljplan (Q-märkning m.fl.) — 1.3 Skydd genom detaljplan (Q-märkning m.fl.) 1.3.1 Q; 1.3.2 q; 1.3.3 

Q-märkning, som tidigare kallades K-märkning, är en bestämmelse i en kommunal detaljplan och ger skydd åt byggnad eller bebyggelse inom detaljplanens område.